Al sinds 2010 is het Ministerie van Onderwijs met het Voortgezet Onderwijs (VO-Raad) in gesprek over een eenvoudiger bekostigingsmodel voor middelbare schoolgemeenschappen. Nu is deze bekostiging veel te complex, is er teveel bureaucratie en kent dit vreemde verschillen in de bekostiging per leerling. Een vereenvoudiging is dan ook hard nodig. Maar nu er eindelijk een akkoord is tussen minister Slob en een meerderheid van de VO-Raad over deze vereenvoudiging, blijken vooral brede schoolgemeenschappen en scholen in krimpregio’s er financieel extra op achteruit te gaan. Daarom pleitte CDA-Kamerlid Michel Rog er vandaag in een debat met de minister voor om het model zo aan te passen, dat deze ongelijkheid wordt weggenomen.

Effecten op schoolniveau
Op verzoek van Michel Rog heeft de minister afgelopen maandag de Kamer een landelijk overzicht gestuurd met de effecten van dit voorstel op schoolniveau, inclusief een analyse hoe dit zich verhoudt tot de krimpproblematiek. Daarin werd het beeld bevestigd dat brede scholen in krimpregio’s bovenop het dalende leerlingaantal, last krijgen van negatieve herverdeeleffecten. Volgens Rog is het dan ook een goede zaak dat de commissie-Dijkgraaf op dit moment bezig is met een onderzoek naar de impact van leerlingdaling, de knelpunten in kaart brengt en hopelijk met goede oplossingsrichtingen komt. Hij vroeg daarom ook de minister om de opbrengsten van deze commissie mee te wegen bij de beoordeling van het uiteindelijke wetsvoorstel. Daarnaast vroeg hij of de minister bereid is tot heroverweging van dit voorstel en de positie van brede scholengemeenschappen juist te versterken, zoals ook is vastgelegd in het regeerakkoord.

Rog: ‘Het overzicht drukt de neus op de feiten. Met deze gevolgen kunnen wij niet akkoord gaan. Scholen in krimpregio’s worden dubbel getroffen. Het doel was om het model te vereenvoudigen, niet om middelen te verschuiven van scholen uit krimpregio’s naar groeiregio’s, of van brede scholengemeenschappen naar categorale scholen.’

Belang brede schoolgemeenschappen krimpregio’s

Verschillende schoolbesturen uit het hele land, van Friesland tot Zeeland, hebben hun ongenoegen over het voorstel van de minister al laten blijken. Kleine, brede schoolgemeenschappen hebben volgens het CDA een belangrijke functie: ze bedienen vaak een groot voedingsgebied en zorgen voor leefbaarheid en bereikbaarheid in krimpgebieden. Michel Rog noemde bijvoorbeeld de positie van de enige schoolgemeenschap op Texel. Dat bestuur zou te maken krijgen met een negatieve herverdeling van maar liefst 4,1% en wordt daarmee in haar voortbestaan bedreigd. De scholen op de andere Waddeneilanden worden als ‘uitzonderingsscholen’ wel beschermd door de waddentoets: hoe kijkt de minister hier naar?

Rog: ‘Het CDA hecht juist aan thuisnabij onderwijs in alle regio’s en brede scholengemeenschappen. Zodat leerlingen kunnen ‘stapelen’ of op een school kunnen blijven als ze beter passen op een niveau lager. Daarom willen we bijvoorbeeld ook kleine scholen extra ondersteunen.’

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.